ooooo    ooooo ooooo   ooo ooooo   ooo ooooooo ooooo  .oooooo.  ooooooooo.  
   `888'    `888' `888b.   `8' `888'   `8' `8888  d8'  d8P' `Y8b `888  `Y88. 
   888     888  8 `88b.  8  888    8   Y888..8P  888   888 888  .d88' 
   888     888  8  `88b. 8  888    8   `8888'   888   888 888ooo88P' 
   888     888  8   `88b.8  888    8   .8PY888.  888   888 888`88b.  
   888    o 888  8    `888  `88.  .8'  d8' `888b  `88b  d88' 888 `88b. 
   o888ooooood8 o888o o8o    `8   `YbodP'  o888o o88888o `Y8bood8P' o888o o888o 

NET (Network stack namespace) menné priestory v OS Linux

FILE: 2016-linux-namespaces-net.md
DATE: 11/2016
UPDATED:
AUTHOR: Ladislav Hajzer -> lala (at) linuxor (dot) sk
VERSION: 1

1 Úvod

Menný priestor NET (Network stack namespace) slúži na izoláciu sieťových systémových prostriedkov. Každý sieťový menný priestor má svoje sieťové zariadenia/adaptéry, IP adresy, smerovacie tabuľky, čísla portov a vlastný adresár "/proc/net".

mnt_namespace

2 Základná práca s NET mennými priestormi

2.1 Vytvorenie nových NET menných priestorov

Vytvoríme dva sieťové (NET) menné priestory pričom prvý sa bude volať "ns1" a druhý "ns2".

# ip netns add ns1
# ip netns add ns2

2.2 Overenie vzniku nových sieťových (NET) menných priestorov

# ls -l /var/run/netns
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-r--r--r--. 1 root root 0 Nov 10 12:28 ns1
-r--r--r--. 1 root root 0 Nov 10 12:28 ns2

2.3 Vypísanie zoznamu všetkých sieťových (NET) menných priestorov

Pomocou príkazu "ip" vypíšeme zoznam všetkých sieťových (NET) menných priestorov.

# ip netns list
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ns2
ns1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# ip netns list-id
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nsid 0 (iproute2 netns name: ns1)
nsid 1 (iproute2 netns name: ns2)

2.4 Sledovanie vytvárania/mazania sieťových (NET) menných priestorov

Pomocou príkazu "ip" s parametrami "netns monitor" je možné monitorovať vytváranie a mazanie sieťových menných priestorov.

# ip netns monitor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
delete ns2
add ns2

2.5 Spustenie procesov v sieťových (NET) menných priestoroch

Nasledovný príklad znázorňuje spustenie BASH procesu v mennom priestore s názvom "ns1".

[1]TERM1# ip netns exec ns1 bash
[2]TERM1# echo $$
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27768
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[3]TERM1# ifconfig -a
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lo: flags=8 mtu 65536
    loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
 • [1] - V sieťovom mennom priestore "ns1" spustíme (exec) príkaz "bash".
  V podstate sa "presunieme" do menného priestoru "ns1" a všetky nasledovné príkazy sú vykonané v tomto mennom priestore.
 • [2] - Zistíme PID BASH procesu.
 • [3] - Vypíšeme zoznam všetkých sieťových adaptérov, ktoré sú dostupné v mennom priestore "ns1".

V druhom terminály (TERM2) overíme vytvorenie nového sieťového menného priestoru pomocou utilitky "namespaces-info.sh". Vypíšeme len non-default menné priestory (prepínač -n). Vidíme, že pre náš BASH proces (27768) boli vytvorené 2 menné priestory (MNT a NET).

TERM2# ./namespaces-info.sh -n
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------
PID    | PPID    | NAMESPACE      | COMMAND
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------
18     | 2     | mnt:[4026531856]   | [kdevtmpfs]
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------
585    | 1     | mnt:[4026532423]   | /usr/lib/systemd/systemd-udevd
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------
720    | 1     | mnt:[4026532450]   | /usr/bin/vmtoolsd
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------
755    | 1     | mnt:[4026532451]   | /usr/sbin/NetworkManager
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------
854    | 755    | mnt:[4026532451]   | /sbin/dhclient
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------
27768   | 21524   | mnt:[4026532584]   | bash
27768   | 21524   | net:[4026532455]   | bash
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------

V predchadzajúcom príklade sme vypísali všetky non-default menné priestory. Pri každom mennom priestore sa nachádza i-node číslo. Sieťový menný priestor "net:[4026532455]" ma i-node číslo "4026532455" a je to i-node číslo súboru "/var/run/netns/ns1". Pre overenie vypíšeme číslo i-nodu súboru "/var/run/netns/ns1".

# ls -lhi /var/run/netns/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4026532455 -r--r--r--. 1 root root 0 Nov 15 13:59 ns1

2.6 Odstránenie/zmazanie sieťových (NET) menných priestoroch

Pomocou príkazu "ip" odstránime sieťový (NET) menný priestor s názvom "ns1".

# ip netns del ns1

Ak je menný priestor odstránený/vymazaný, tak všetky migrovateľné sieťové adaptéry sú presunuté do default (systémového) sieťového priestoru.

2.7 Migrovateľné sieťové zariadenia (adaptéry) medzi sieťovými (NET) mennými priestormi

Sieťové adaptéry/zariadenia, ktoré sú migrovateľné medzi sieťovými priestormi sú také, ktoré majú nastavenú funkciu zariadenia "netns-local" na hodnotu "off", inými slovami nie sú lokálne:
-- netns-local: off -> migrovateľný adaptér
-- netns-local: on -> nemigrovateľný adaptér (lokálny adaptér)

Pomocou príkazu "ethtool" môžeme overiť, ktoré adaptéry sú migrovateľné. Nasledujúci príklad znázorňuje overenie migrovateľnosti adaptéra "ens33". Z výstupu je zrejmé, že adaptér "ens33" je migrovateľný (nie je tzv. lokálny) lebo hodnota premennej "netns-local" má hodnotu "off".

# ethtool -k ens33 | grep netns-local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
netns-local: off [fixed]