ooooo    ooooo ooooo   ooo ooooo   ooo ooooooo ooooo  .oooooo.  ooooooooo.  
   `888'    `888' `888b.   `8' `888'   `8' `8888  d8'  d8P' `Y8b `888  `Y88. 
   888     888  8 `88b.  8  888    8   Y888..8P  888   888 888  .d88' 
   888     888  8  `88b. 8  888    8   `8888'   888   888 888ooo88P' 
   888     888  8   `88b.8  888    8   .8PY888.  888   888 888`88b.  
   888    o 888  8    `888  `88.  .8'  d8' `888b  `88b  d88' 888 `88b. 
   o888ooooood8 o888o o8o    `8   `YbodP'  o888o o88888o `Y8bood8P' o888o o888o 

Úvod do menných priestorov v OS Linux

FILE: 2016-linux-namespaces-intro.md
DATE: 11/2016
UPDATED:
AUTHOR: Ladislav Hajzer -> lala (at) linuxor (dot) sk
VERSION: 1

1 Základné pojmy menných priestorov v OS Linux (Linux namespaces)

Menné priestory (namespaces) v operačnom systemé Linux slúžia na oddelenie/izoláciu prevádzkovaných programov/procesov. Oddelenie/izolácia umožnuje programu/procesu mať iný/rozdielny pohľad na systém resp. systemové prostriedky ako ostatné programy/procesy. Menné priestory môžu byť použité na rôzne účely, ale hlavne použitie našli v implementácií kontajnerizačných technológií. Prvé menné priestory (MNT namespace) boli do jadra pridané už v roku 2002. Najnovším prírastkom (2016) v Linux-ovom jadre sú menné priestory pre riadiace skupiny (CGROUP namespace). Aktuálne je v Linux-ovom jadre implementovaných nasledovných 7 menných priestorov.

+-----------+------------------+---------+-------+-----------------------+-------------------------------------+
| Namespace | Clone Flag    | Kernel | Rok  | Vyzadovane schopnosti | Izoluje               |
|      |         |     |    | capabilities     |                   |
+-----------+------------------+---------+-------+-----------------------+-------------------------------------+
| MNT    | CLONE_NEWNS   | 2.4.19 | 2002 | CAP_SYS_ADMIN     | Mount points            |
| UTS    | CLONE_NEWUTS   | 2.6.19 | 2006 | CAP_SYS_ADMIN     | Hostname and NIS domain name    |
| PID    | CLONE_NEWPID   | 2.6.24 | 2008 | CAP_SYS_ADMIN     | Process IDs             |
| NET    | CLONE_NEWNET   | 2.6.29 | 2009 | CAP_SYS_ADMIN     | Network devices, stacks, ports, ... |
| IPC    | CLONE_NEWIPC   | 2.6.30 | 2009 | CAP_SYS_ADMIN     | System V IPC, POSIX message queues |
| USER   | CLONE_NEWUSER  | 3.8   | 2013 | Nie su vyzadovane   | User and group IDs         |
| CGROUP  | CLONE_NEWCGROUP | 4.6   | 2016 | CAP_SYS_ADMIN     | Cgroup root directory        |
+-----------+------------------+---------+-------+-----------------------+-------------------------------------+

Uvažované, ale zatiaľ neimplementované menné priestory sú nasledovné:
- Security namespace
- Security keys namespace
- Device namespace
- Time namespace

REF: 2006 - Multiple Instances of the Global Linux Namespaces

1.1 Základný popis a účel jednotlivých menných priestorov

 • Menný priestor MNT (Mount points and filesystems namespace)
  Slúži na izoláciu prípojných bodov, ktoré vidí proces alebo skupina procesov takže programy/procesy v rozdielnych MNT menných priestoroch môžu mať rozdielny pohľad na hierarchiu súborového systému. Táto izolácia je podobná izolácii, ktorú umožnuje systemové volanie "chroot()" s tým rozdielom, že MNT menný priestor by mal byť na tieto účely bezpečnejšou a flexibilnejšou voľbou.

 • Menný priestor UTS (UNIX Time-sharing System namespace)
  Slúži na izoláciu dvoch systémových identifikátorov a to názov servera (nodename/hostname) a názov domény (domainname), ktoré vracia systemové volanie "uname()".

 • Menné priestor PID (Process identifier namespace)
  Slúži na izoláciu identifikačných čísiel procesov (PID=Proces IDentifier). Programy/procesy, ktoré sa nachádzajú v rozdielnych PID menných priestoroch môžu mať rovnaký identifikátor procesu (rovnaké PID číslo).

 • Menné priestor NET (Network stack namespace)
  Slúži na izoláciu sieťových systémových prostriedkov. Každý sieťový menný priestor má svoje sieťové zariadenia/adaptéry, IP adresy, smerovacie tabuľky, čísla portov a vlastný adresár "/proc/net".

 • Menné priestor IPC (Interprocess communication namespace)
  Slúži na izoláciu IPC zdrojov, konkrétne System V IPC objekty a POSIX fronty sprav (POSIX message queues). Každý IPC menný priestor disponuje vlastnou sadou System V IPC identifikátorov a vlastnou sadou POSIX front správ.

 • Menný priestor USER (Users and groups namespace)
  Slúži na izoláciu užívateľských (UID) a skupinových (GID) identifikátorov. Umožnuje, aby UID a GID identifikátory boli rozdielne vo vnútri menného priestoru a mimo neho. Čiže vo vnútri menného priestoru sa može pouzívať jedna sada UID a GID identifikátorov a mimo menného priestoru sa používa druhá/iná sada UID a GID identifikátorov.

 • Menný priestor CGROUP (Cgroup root directory)
  Slúži na izoláciu riadiacich skupín (control groups) pre program/proces. Každý CGROUP menné priestor disponuje vlastným koreňovým cgroup adresárom (cgroup root directory).

1.2 API menných priestorov

API menných priestorov pozostáva z troch systémových volaní:

 • clone()
  Slúži na vytváranie nového procesu v novom mennom priestore. Jedná sa o všeobecnejšiu verziu systémového volania "fork()", pričom funkcionalita je riadená pomocou argumentu "flags".

 • "unshare()"
  Slúži na vytváranie nového menného priestoru, ale nevytvára nový proces. Existujúci program/proces priradí do nového menného priestoru. Hlavným účelom tohoto systémového volania je umožniť programu/procesu riadiť kontext zdieľania bez vytvárania nového procesu.

 • "setns()"
  Slúži na zmenu menného priestoru pre program/proces. Inými slovami toto systémove volanie umožnuje deasociovat program/proces z jednej inštancie konkrétneho typu menného priestoru (napr. z MNT menného priestoru) a reasociovať ho s inou inštanciou toho istého typu menného priestoru, čiže "presun" programu/procesu z MNT menného priestoru X do MNT menného priestoru Y.

2 Práca s mennými priestormi v OS Linux (Linux namespaces) - default namespaces

Preveríme aké menné priestory sú priradené Linux INIT procesu (init alebo systemd proces). Tieto menné priestory sú predvolené/default. Využívajú ich všetky procesy, viď. príklad SSHD servera nižšie, ktorým nie sú priradené špecifické priestory.

# ls -lh /proc/1/ns/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Nov 8 09:54 ipc -> ipc:[4026531839]
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Nov 8 09:54 mnt -> mnt:[4026531840]
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Nov 8 09:54 net -> net:[4026531956]
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Nov 8 09:54 pid -> pid:[4026531836]
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Nov 8 09:54 user -> user:[4026531837]
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Nov 8 09:54 uts -> uts:[4026531838]

Preveríme aké menné priestory sú priradené Linux SSHD procesu ($SSHD_PID). Zistíme si PID sshd procesu a vypíšeme zoznam priradených menných priestorov pre tento proces/PID.

# SSHD_PID=`ps xa | grep -m 1 /usr/sbin/sshd | awk '{print $1}'`; ls -lh /proc/$SSHD_PID/ns/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Nov 8 10:04 ipc -> ipc:[4026531839]
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Nov 8 10:04 mnt -> mnt:[4026531840]
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Nov 8 10:04 net -> net:[4026531956]
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Nov 8 10:04 pid -> pid:[4026531836]
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Nov 8 10:04 user -> user:[4026531837]
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 Nov 8 10:04 uts -> uts:[4026531838]

3 Predstavenie nástroja "namespaces-info.sh"

Počas štúdia menných priestorov som vytvoril jednoduchý nástroj/skript pre príkazový interpreter BASH s názvom "namespaces-info.sh". Umožnuje vypísať základné informácie o menných priestoroch. Samotný skrip je umiestnený na GitHub portále -> github - bash-namespaces-info

Syntax skriptu "bash-namespaces-info.sh" je nasledovná:

-d   Vypíše systémove/default (parent) menné priestory
-a   Vypíše zoznam všetkých menných priestorov pre všetky procesy (PIDs)
-n   Vypíše zoznam nesystémových/nondefault menných priestorov pre všetky procesy (PIDs)
-p PID Vypíše zoznam menných priestorov pre proces (PID)
-v   Vypíše verziu skriptu

Príklad spustenia skriptu "namespaces-info.sh" s prepínačom "-d".

# /root/namespaces-info.sh -d
--------------- + --------------------------
Linux Namespace | System default namespaces
--------------- + --------------------------
IPC namespace | ipc:[4026531839]
MNT namespace | mnt:[4026531840]
NET namespace | net:[4026531956]
PID namespace | pid:[4026531836]
USER namespace | user:[4026531837]
UTS namespace | uts:[4026531838]
--------------- + --------------------------

Príklad spustenia skriptu "namespaces-info.sh" s prepínačom "-a".

# /root/namespaces-info.sh -a
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------
PID    | PPID    | NAMESPACE      | DEFAULT | COMMAND
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------
1     |   0   | ipc:[4026531839]   | YES   | /usr/lib/systemd/systemd --switched-root
1     |   0   | mnt:[4026531840]   | YES   | /usr/lib/systemd/systemd --switched-root
1     |   0   | net:[4026531956]   | YES   | /usr/lib/systemd/systemd --switched-root
1     |   0   | pid:[4026531836]   | YES   | /usr/lib/systemd/systemd --switched-root
1     |   0   | user:[4026531837]  | YES   | /usr/lib/systemd/systemd --switched-root
1     |   0   | uts:[4026531838]   | YES   | /usr/lib/systemd/systemd --switched-root
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------
2     |   0   | ipc:[4026531839]   | YES   | [kthreadd]
2     |   0   | mnt:[4026531840]   | YES   | [kthreadd]
2     |   0   | net:[4026531956]   | YES   | [kthreadd]
2     |   0   | pid:[4026531836]   | YES   | [kthreadd]
2     |   0   | user:[4026531837]  | YES   | [kthreadd]
2     |   0   | uts:[4026531838]   | YES   | [kthreadd]
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------

Príklad spustenia skriptu "namespaces-info.sh" s prepínačom "-n".

# /root/namespaces-info.sh -n
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------
PID    | PPID    | NAMESPACE      | DEFAULT | COMMAND
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------
18     |   2   | mnt:[4026531856]   | NO    | [kdevtmpfs]
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------
582    |   1   | mnt:[4026532423]   | NO    | /usr/lib/systemd/systemd-udevd
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------
718    |   1   | mnt:[4026532450]   | NO    | /usr/bin/vmtoolsd
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------
750    |   1   | mnt:[4026532451]   | NO    | /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------
9870    |  750   | mnt:[4026532451]   | NO    | /sbin/dhclient -d -q -sf /usr/libexec/nm
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------
72966   |  9926   | mnt:[4026532578]   | NO    | bash
72966   |  9926   | net:[4026532452]   | NO    | bash
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------
72975   |  9945   | mnt:[4026532579]   | NO    | bash
72975   |  9945   | net:[4026532510]   | NO    | bash
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------

Príklad spustenia skriptu "namespaces-info.sh" s prepínačom "-p".

# /root/lh-ns.sh -p 72975
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------
PID    | PPID    | NAMESPACE      | DEFAULT | COMMAND
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------
72975   |  9945   | ipc:[4026531839]   | YES   | bash
72975   |  9945   | mnt:[4026532579]   | NO    | bash
72975   |  9945   | net:[4026532510]   | NO    | bash
72975   |  9945   | pid:[4026531836]   | YES   | bash
72975   |  9945   | user:[4026531837]  | YES   | bash
72975   |  9945   | uts:[4026531838]   | YES   | bash
---------- + ---------- + -------------------- + -------- + ----------------------------------------